ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-05-07 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2015—2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  

     ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2015—2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ   2017  2  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ    ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠃ 115 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃       

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2015—2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ   ᠪᠣᠯ            ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ              ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2015—2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ      2014—2015  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ    ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ           ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2015—2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ    ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂      ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠠᠵᠤ    ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂     ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠂  ᠵᠡᠷᠭᠡ 9 ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ   ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ  ᠢᠢᠠᠷ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2015—2016 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ                


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173