ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-02-26 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
 ᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  1996—200 5  

2007 ᠤᠨ  ᠤ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂     ᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  1996—2005     ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠪᠡ ᠃146.8 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ    ᠃

 ᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  1996—200 5     1996  2005   ᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ                                        ᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ                         

 ᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  1996—200 5    ᠨᠢ                                                                                                                                                                      ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173