ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-02-13 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  1952―1992   

1993 ᠤᠨ  2  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠂    ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  1952―1992     ᠦᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠪᠡ ᠃ 109.2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ   ᠃

 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  1952―1992     1952―1992   1978                                   

 ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  1952―1992     ᠨᠢ                              ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ  ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ  ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ   ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ     ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ        ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173