ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-01-08 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2003—2004 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ 

      ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2003—2004 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  2005  10  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ    ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠃ 59 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃       

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2003—2004 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  ᠪᠣᠯ            ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ              ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2003—2004 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ     2002—2003  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ            ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2003—2004 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ   ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂         ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠠᠵᠤ    ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂     ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠂  ᠵᠡᠷᠭᠡ10 ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ   ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ  ᠢᠢᠠᠷ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2003—2004 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ               


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173