ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2020-01-01 10:41:21 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ :
   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2004—2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ 

     ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2004—2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  2009   6  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ     ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠃ 59 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃      

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2004—2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ   ᠪᠣᠯ                ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂        ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠨᠣᠳ᠋ᠣᠭ  ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ    ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 2003—2004    ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳᠴᠢ ᠪᠠᠷ  ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2004—2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ      ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂      ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂  ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠠᠵᠤ   ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠂     ᠵᠡᠷᠭᠡ10 ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ  ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

   ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2004—2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ               


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173