ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-05-29 19:36:57 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ :
ᠠᠷᠦ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ 

ᠠᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠡᠭᠡᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳ᠋ᠤ  ᠢᠢ 1994 ᠤᠨ  ᠤ 10 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠪᠡ ᠃ 100 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠴᠢ ᠠᠯᠳ᠋ᠠᠨᠬᠡᠷᠡᠯ ᠃

ᠠᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠠᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠣᠭᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ‍ᠢ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ  ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ‍ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠣᠭᠡᠴᠦᠰ  ᠦᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ 1988 ᠤᠨ  ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠤᠨᠴᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ 1990 ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

ᠠᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳ᠋ᠠᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠣᠣᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠦᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠣᠭᠣᠯᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ  ᠢᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ 28 ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠂ 135 ᠪᠦᠯᠥᠭ ᠂ 492 ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠵᠠᠢ ᠃

       

ᠠᠷᠦ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ 

ᠠᠷᠦ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠣᠣᠷᠠᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ 

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠠᠷᠦ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173