ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-05-15 18:50:05 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ :
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠢᠢᠨ ᠡᠷᠳ᠋ᠡᠮᠲᠡᠨ ᠂ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠯᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ ᠂ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠣᠶᠢᠳ᠋ᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ 1918 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ 1981ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ·ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠦᠪᠥᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ ᠃ 1988 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠩ ᠶᠠᠩ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ  ᠦᠨ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ ᠃ 18.2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠢᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠢᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠰᠣᠳ᠋ᠣᠯᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 10 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳ᠋ᠣᠮ  ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤᠨ  ᠤᠵᠦᠢᠯ ᠃ ᠲᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠪᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ  ᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠤᠳ᠋ᠣᠮ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷ ᠦᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷᠲᠠᠨ  ᠤ ᠭᠡᠷᠬᠡᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠳ  ᠦᠨ ᠤᠷᠣᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳ᠋ᠣᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠣᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳ᠋ᠣᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠃ ᠭᠣᠳ᠋ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠄ ᠤᠷᠣᠭ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ  ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠨᠢᠬᠲᠠ ᠢᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ  ᠦᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ‍ᠢ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠵᠠᠷᠭᠣ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳ᠋ᠣᠬᠤᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠦᠯᠥᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠣᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳ᠋ᠦ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠳᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠳ᠋ᠣᠮ  ᠦᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠪᠣᠳ᠋ᠠᠰ ᠭᠠᠷᠬᠣ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠠᠳ᠋ᠣᠭᠣᠮᠠᠯ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠴᠠᠭ  ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠦᠨ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠰᠢᠳ᠋ᠦᠭᠡᠨ ‍ᠢ ᠬᠦᠨᠳ᠋ᠣᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠶᠠᠪᠣᠯᠴᠠᠬᠤᠶᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠨᠦᠭᠴᠢᠬᠦ ᠶᠠᠰᠦ  ᠢᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠃ ᠲᠠᠪᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠄ ᠦᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠣᠬᠳ᠋ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠴᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳ᠋ᠣᠬᠤᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠠᠬᠡᠶᠢᠳ  ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠴᠠᠮ ᠪᠠ ᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠳ᠋ᠣᠮ  ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠃ ᠶᠢᠰᠦᠳ᠋ᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠄ ᠮᠣᠳ᠋ᠣ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠷᠭᠣᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ‍ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠣᠷ  ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠦ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠠᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠭᠠᠳ᠋ᠦᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠳ᠋ᠠᠵᠤ ᠲᠣᠳ᠋ᠣᠭᠠᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠂ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠣᠰᠠᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳ᠋ᠡᠯ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠤᠭᠤᠰ  ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠄ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠣᠬᠤ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠬᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ  ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ  ᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳ᠋ᠣᠯ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠷ ᠦᠬᠦᠨ ᠰᠦᠰᠥᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠢᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠷᠥᠯᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠥᠬᠦ  ᠢᠢ ᠪᠣᠳ᠋ᠣᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠵᠠᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173