ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-05-05 17:03:08 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ :
 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ 

 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  2006ᠤᠨ  ᠤ 3 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 130 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃

 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳ᠋ᠡᠰ ᠡᠴᠡᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ  ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠦ ᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ 2004 ᠤᠨ ᠦ ᠦᠪᠦᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠯ ‍ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠂ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  ᠪᠣᠯ ᠤᠨᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠦᠨᠶᠠᠪᠣᠳ᠋ᠠᠯ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠦᠨᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ 9 ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳ᠋ᠦᠨ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠦᠨᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ  ᠢᠢᠠᠷ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳ᠋ᠠᠭ ᠃

 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ   2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳ᠋ᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠂ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠦᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳ᠋ᠡᠭ ‍ᠢ ᠳᠣᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠭᠠᠷᠴᠠᠭ  ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ‍ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ᠦᠪᠦᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠤᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠠᠪᠣᠷᠢ  2005 ᠪᠣᠳ᠋ᠢ 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173