ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-04-12 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:       
 ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ     

 ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ  ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠵᠢᠴᠢ    ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ   ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ 41 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ 1 / 10 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠶ᠃ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ   ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠃

  ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠤᠷᠠᠭ    ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ    ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠂ ᠶᠠᠨ  ᠂ ᠯᠢ ᠲᠡᠶ  ᠂  ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1936 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠣᠣᠷᠠᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ 120 ᠪᠣᠲᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠭ 200 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠃ 1939 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠹᠦ᠋   ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠤᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ 116 ᠪᠣᠲᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠨᠢ 36 70   ᠲᠠᠶ᠃ 1944 ᠣᠨ ᠳᠤ    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ    ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ  ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ   ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ  ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠪᠡᠴᠢᠯᠲᠡ ᠃ 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠹᠦ᠋ ᠽᠧᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ 113 ᠪᠣᠲᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠᠶ᠃

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173