ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-05-14 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:  《ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ ᠠ
《 ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ ᠠ 》

 

2020 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ  《ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ ᠠ 》 ᠵᠢ ᠵᠦᠩᠵᠸᠦ  ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠢ ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 200 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠶ᠃   ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠹᠠᠨ ᠵᠢᠢ᠃

《ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ ᠠ 》 ᠨᠢ 3  11 ᠪᠦᠯᠦᠭ 48 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ    ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠨ  ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ 》ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠃ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠣᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ 5323 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ 3965 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠨ 25 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠵᠠᠮ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  687 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ  56 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ 150 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ ᠠ 38 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠶᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ 268 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ 32 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ 101 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ    70 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ 28  ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ 45  ᠃

 

 

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173