ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-02-24 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠯᠦᠵᠸᠦ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ 〔ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯᠲᠦ〕

 

ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠦᠨ  ᠂ ᠰᠦᠨ ᠰᠢᠩ ᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ( 1803 ) ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ  ᠃ 54 ᠪᠣᠲᠢ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ 1 ᠪᠣᠲᠢ ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠭ 130 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠡᠦ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠮᠢᠩ ᠦᠨ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ  ᠶᠢᠨ 《 ᠯᠦᠵᠸᠦ   》 ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠰᠢᠸ  ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ 《 ᠯᠦᠵᠸᠦ  ᠶᠢᠨ   》 ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪ   ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ    ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ( ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ) ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ  ᠂ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠂     ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ( 1696 ) ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ    ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂  ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ    ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ   ᠨᠡᠩ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173