ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ
︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵1991 ︱ 2016︶︾ 2024-01-19
︽  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠬᠢᠮᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2002 ︱ 2012 )︾ 2024-01-12
︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (1950︱1986.3)︾》 2024-01-12
︽ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ︵ 2020︶︾ 2024-01-05
︽ᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ︵2020︶︾ 2024-01-05
︽ᠢᠦᠶ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵1986 ︱ 2015︶︾ 2023-12-29
︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ︾ 2023-12-29
︽ᠦᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ  ︵2020  ᠪᠣᠲᠢ ︶︾ 2023-12-08
︽ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ   (2020 )︾ 2023-12-08
︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ(2021)︾ 2023-11-30
︽ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ︵2020   ︶︾ 2023-11-24
︽ᠣᠷᠴᠣᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ︵2020 ︶︾ 2023-11-24
︽ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︵1925 ︱ 2019︶︾ 2023-11-10
《ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ(2020 ᠪᠤᠳᠢ)》 2023-11-10
︽ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ︵2019 ᠪᠣᠲᠢ ︶︾ 2023-11-03
︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ︵2021  ︶︾ 2023-10-27
︽ᠦᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ  ︵2020 ︶︾ 2023-10-27
《ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ  (2020  )》 2023-10-27
︽ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ︵2020︶︾ 2023-10-20
︽ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ︵2020 ︶︾ 2023-10-20
《ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ  ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ   (2020  )》 2023-10-13
︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ︵2021 ︶︾ 2023-10-13
︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ︵2022︶︾ 2023-10-06
︽ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ︵2020 ︶︾ 2023-10-06
《ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ (2020》 2023-10-06

   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173