ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-06-10 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ  《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 777ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ  ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》  ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ 175 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠂ 4 cm ᠣᠷᠳᠣ ᠂ 3 cm ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠂ ᠣᠳᠣ  ᠪᠠᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠪᠣᠯᠣᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》  ᠪᠣᠯᠣᠨ《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ100 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ  ᠳᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ 500 ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ  ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ  ᠪᠡᠷᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ  ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠪᠠᠷᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠨᠣᠮ  ᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃

《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢ 2017 ᠣᠨ  ᠤ  5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 24  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ᠂ 32 ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠤ 29 ᠬᠡᠯᠡ  ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》  ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠣᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠸᠢᠴᠠᠲ


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173