ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2017-06-04 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

2017 ᠣᠨ  ᠤ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠢᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ  ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ  ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠹᠠᠨ ᠷᠥᠩ ᠨᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠨᠢ᠄ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ  ᠤᠨᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠨᠢ 2.15m᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 3.4m᠂ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 3.21m ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ᠋ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 14 ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨᠨᠢ ᠬᠥᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠮ 13᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠦ 3 ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠮ 1 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠹᠠᠨ ᠷᠥᠩ ᠨᠠᠨᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠂ ᠵᠢᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ  ᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ  ᠶᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤ ᠶᠢᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤ  ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠪᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠮ  ᠤᠨᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠹᠠᠨ ᠷᠥᠩ ᠨᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ  ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ  ᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠦᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ  ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤᠶᠠᠪᠠᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ  ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨᠣᠷᠣᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ  ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠨᠢ 3 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠭᠠᠯᠢ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠌《ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ  ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨᠵᠢᠷᠤᠭ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠳᠤᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ  ᠪᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠡᠳ᠋  ᠦᠨᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃

 

 

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠩᠬᠤᠸᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ(ᠬᠢᠲᠠᠳ)


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173