ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-08-27 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠯᠢᠦ  ᠴᠧᠩ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠡ ᠪᠢᠶᠸ ᠱᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠ

 

1947 ᠣᠨ ᠤ 8  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠯᠢᠦ  ᠴᠧᠩ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠭᠡᠲᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢᠶᠸ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠨ ᠴᠤᠸᠠᠨ ᠂ ᠬᠥ᠋ ᠱᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠷᠦᠩᠭᠦᠶ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠸ ᠱᠢ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠡᠴᠡ 18 ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠯᠢᠦ  ᠴᠧᠩ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠡᠭᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠣᠷᠣᠪᠠ᠃ 7  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠳᠦ ᠯᠢᠦ  ᠴᠧᠩ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠪᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠭᠠᠲᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ 5 ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ  ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠭᠣᠭᠣᠵᠤ ᠂ ᠯᠢᠦ  ᠴᠧᠩ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ 4 ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠭᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠤᠢ ᠶᠧ ᠂ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠲᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠣᠷᠣᠪᠠ᠃ 11  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠯᠢᠦ   ᠴᠧᠩ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠯᠦᠩ ᠬᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢᠶᠸ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠃ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠸ ᠱᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ 20 ᠪᠷᠢᠭᠠᠳ᠋ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠯᠢᠦ   ᠴᠧᠩ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠹᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠶ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 20 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠠᠯᠴᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦᠨᠢ  ᠃

17  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠯᠢᠦ   ᠴᠧᠩ ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠹᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ 18  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠱᠠ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠭᠠᠲᠤᠯᠪᠠ᠃ 24  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠫᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠷᠦ᠋ᠾᠸ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠭᠡᠲᠦᠯᠦᠨ ᠂ ᠷᠦ᠋ᠾᠸ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠠ ᠨᠢᠷᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠦᠩᠶᠤᠸᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠢ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠢ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠲᠤᠯᠪᠠ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173