ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-11-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ  ᠵᠢᠦ  ᠯᠦᠩ  ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰᠴᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ 

 

1995 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠦ ᠯᠦᠩ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰᠴᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ 1996 ᠣᠨ ᠤ 9  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠪᠡ ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠦ ᠯᠦᠩ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠧᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠱᠧᠨᠵᠧᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ ᠯᠦᠩ  ᠬᠣᠯᠪᠣᠵᠤ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠂ ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠂ ᠾᠧᠨᠠᠨ ᠂ ᠠᠨᠾᠤᠢᠢ ᠂ ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 2381 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠ ᠵᠧᠸ ᠪᠠ ᠮᠠᠴᠸᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 2536 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173