ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-03-03 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:         
《 ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ 》 ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

 

1848 ᠣᠨ ᠤ 2  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠡᠩᠭᠧᠯᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ》ᠯᠤᠨᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠷᠺᠰ᠂ ᠡᠩᠭᠧᠯᠰ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠮᠥᠨ᠃《ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ》ᠲᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ  ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃1872—1893 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠡᠩᠭᠧᠯᠰ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ 《ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ》 ᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠫᠤᠯᠠᠨᠳ᠋᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠦ 7 ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠥᠭᠴᠡᠶ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173