ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-05-12 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠥᠪᠦᠯᠲᠦ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡ

 

1995 ᠣᠨ ᠤ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠥᠪᠦᠯᠲᠦ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠶ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠥᠪᠦᠯᠲᠦ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ《ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠴᠠᠬᠤ》ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠣᠷᠢᠨᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠵᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠵᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠪᠦᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂  ᠪᠠᠷᠤᠭ《ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ 》ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠶ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠡᠶ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173