ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-06-02 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠭᠠᠲᠤᠯᠪᠠ

 

1935 ᠣᠨ ᠤ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29᠋ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠢᠢ᠎ᠠ ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠥᠨᠢ 120 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠯᠦ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠴᠢᠶᠣᠤ ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠭᠢᠨᠵᠢᠨ ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠬᠡᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ 22 ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠤ᠋ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠵᠢᠭᠦᠦ ᠭᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠤᠯ  ᠲᠡᠭᠠᠵᠦ ᠬᠥᠭᠥᠷᠭᠡ  ᠂  ᠳ᠋ᠢᠩ ᠴᠧᠩ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠲᠡᠶ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡ᠃

 

 

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173