ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-04-02 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
     


ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠋ᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ 42 ᠺᠢᠯᠣᠮᠸ᠋ᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂  ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ 35 ᠺᠢᠯᠣᠮᠸ᠋ᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ - ᠲᠣᠬᠳᠠᠭ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠬᠦ᠋ ᠴᠸᠡᠭ ᠼᠦᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠵᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ  ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 2000 ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 8 ᠺᠢᠯᠣᠮᠸ᠋ᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠠᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 25 ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 4᠂ 5 ᠂ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ 8 ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 2  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠠᠰ ᠰᠢᠯᠣᠭᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ  ᠠᠰ ᠪᠤᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠨᠢ  ᠰᠠᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠰᠢᠬ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠳᠣᠮᠠᠯ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠨ᠋ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ 8~12 ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠭᠠᠣᠠ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠦᠳᠣᠮᠠᠯ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠠᠰᠣᠷᠣ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠ ᠸᠸᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠦᠪ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠣᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠ ᠦᠨᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠭ᠋ᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠳᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 120 ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠵᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠢᠳᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠲᠠᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠠ ᠦᠪ ᠦᠯᠠᠳᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ 《ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ》 ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠣᠰᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠤᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ  ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠱᠣᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 28᠂ 5 ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠱᠠᠩᠬᠤᠯᠠᠠ ᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢ ᠨᠢᠴᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠨᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠷᠰᠯᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠣ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ 《ᠶᠠᠬᠡ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᡁᠸ᠋ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ》 ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 484 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ 《ᠶᠠᠬᠡ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣ》 ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠸᠸᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠬ ᠲᠦᠷᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠸᠸᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠡᠶᠢᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠣ ᠯᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠪᠠ ᠬᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠶᠦᠠᠵᠦ᠋ᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠸᠸᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠶᠦᠠᠵᠦ᠋ᠩ ᠭᠦᠩ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠰᠦᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠠ ᠢ ᠴᠸᠡᠭ ᠭᠦᠩᠵᠣ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠢᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠭᠭᠦᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠯᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠳᠣᠮᠠᠯ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠭᠦᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠰᠦᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173