ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-04-02 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
              


ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠋ᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠢ ᠯᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ  4 ᠺᠢᠯᠣᠮᠸ᠋ᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ   0᠂ 5  ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ 1100  ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ 760  ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ 1 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠠ᠂ ᠡᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 2  ᠤᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ 11  ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠩᠳᠠᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠦᠠᠴᠦᠭ ᠲᠠᠭᠳᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠠᠴᠦᠭ ᠲᠠᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠠᠴᠦᠭ ᠲᠠᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ 13  ᠤᠷᠳᠣ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠨᠦᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 50 -100  ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 4 ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ 《品》 ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠯᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠤᠯᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠩ᠂ ᠰᠦᠩ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠠᠴᠠ  ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠢ ᠯᠦᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠸ᠋ᠨᠢᠩ ᠴᠦᠯᠬᠡ ︵ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ︶ ᠪᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠴᠦᠯᠬᠡ ︵ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ︶ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠣᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠶᠣ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠃  


 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173