ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-05-03 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄︽ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ︾᠎ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ — ᠴᠦᠴᠦᠭᠡᠢ  ᠳᠠᠰᠢᠮᠠᠭ

 

ᠴᠦᠴᠦᠭᠡᠢ

ᠡᠷᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠰᠣ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠡᠷᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠣ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ  ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ《 ᠴᠦᠴᠦᠭᠡᠢ》  ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

 ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠣ ᠪᠠᠨ  ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠦᠴᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠲᠤᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠰᠢᠪᠳᠣᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠦᠴᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ  ᠲᠡᠷᠡ‌‍ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ   ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠦ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ  ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ  ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ  ᠴᠦᠴᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ  ᠎ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ   ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠬᠡᠳᠡᠰᠣ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠴᠦᠴᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷ ᠳᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠰᠣ  ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠵᠢᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠵᠤ ᠴᠠᠩᠳᠣᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠰᠢᠮᠠᠭ

ᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠠᠰᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠲᠤ  ᠨᠠᠮᠣᠷ  ᠎ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦ ᠨᠢ   ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠴᠠᠢ  ᠰᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠦᠷᠠᠮᠠᠷ  40 — 50  ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠵᠢᠭᠦᠳᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭᠤᠳᠠ 2 — 3 ᠵᠢᠩ ᠰᠦ  ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭᠰᠡᠨ   ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠰᠴᠣ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ  ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ 《ᠳᠡᠭᠡᠳᠣ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ  ᠎ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ》 ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠰᠣᠯᠢᠭ ᠬᠦᠴᠢᠯᠯᠢᠭ ᠨᠢ  ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠣ ᠳᠠᠰᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173