ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-05-03 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ
      

 

ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠭᠤᠷ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠋ᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠋ᠣ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠸ᠋ᠸ᠋ ᠯᠸ᠋ ︵ᠪᠤᠷᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ︶ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ  27 ᠺᠢᠯᠣᠮᠸ᠋ᠲᠷ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠣ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡᠠ ᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 1000 ᠭᠠᠷᠣᠢ  ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 500  ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠢᠭ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ᠃ ᠡᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 3~5  ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠳᠠᠵᠣ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠣᠷ ᠲᠦᠣᠷ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠪᠠᠭᠤᠪᠴᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠰᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠳᠠᠢ᠃


 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173