ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-07-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ
ᠴᠢᠦᠶ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠶᠢᠩ ︵ᠬᠣᠶᠠᠷ︶

 

 ︽ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡ︾ ᠨᠢ ︽ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ︾ ᠦᠨ 1934 ᠣᠨ ᠤ 31  ᠪᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ 1  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠦᠢ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ 1930 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠨᠺᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠦᠢ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠡᠶ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 14 ᠠᠩᠭᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠪ ᠲᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ  ᠃

 ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ᠂ ︽ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠳᠦᠶ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠴᠧᠩ ᠦᠨ   ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ︽ ︾ ︽ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾  ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠧᠸ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠃ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ᠂ ︽ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ  ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ  ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ  ᠳᠦ  ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠪᠠᠯ  ᠰᠠᠶ᠋ᠢ     ᠳᠦ   ︾ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂  ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ ᠪᠡᠷ   ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠨ   ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ᠂  ᠪᠠ   ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠶ᠂ ︽ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠶ ᠲᠣᠯᠢ︾    ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ  ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠳᠠᠭ᠃

 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮ ᠰᠣᠭᠣᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠶ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ᠂  ᠂ ᠣᠪᠣᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠶ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠶ᠃

 


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173