ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-07-28 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ
ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ ︵ᠬᠣᠶᠠᠷ︶

 

 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 35 ᠣᠨ ︵1946 ᠣᠨ︶  ᠤ 1  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠃ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠡᠭᠬᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠠ ᠯᠢ ᠭᠠᠩ ᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 3 ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ1 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠂ 2 ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 120 ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ 6 ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ 4 ᠶᠡᠬᠡ ᠫᠤᠤ᠂ 8  ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠨᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 6  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ︽ᠯᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ︾᠂ ︽     ︾  ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ   ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠰᠦᠨ   ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠲ᠋ᠠᠪ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠪᠠ᠃

 ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 36 ᠣᠨ ︵1947 ᠣᠨ︶ ᠤ 12  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠧ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃   ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠧ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ  ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠵᠦ᠂ 3 ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠫᠦᠯᠸᠮᠶᠤᠲ᠂ 2 ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠫᠦᠯᠸᠮᠶᠤᠲ᠂ 2 ᠶᠡᠬᠡ ᠫᠤᠤ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠢ ᠰᠢ ᠳ᠋ᠸ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠡᠭᠬᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠡᠭᠬᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ 271 ᠬᠣᠷᠢᠢ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃


   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173