ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2021-11-19 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:      ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨ  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ  
 ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ   


 ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ   ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ  ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ   ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠩ  ᠢ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ ᠥᠬᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠂    ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ  ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃

 ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠪᠠ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ ᠨᠢ  ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠰᠢ ᠥᠬᠡᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠭᠥᠬᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠬᠠᠲᠠᠶ ᠬᠥᠮᠦᠰ  ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠷ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ   ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠲᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠶ    ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠰᠥ ᠲᠡᠰᠢᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠂ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠵᠣᠪᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ 

   ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ   ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ 10   ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠃   3. 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠥᠪ ——     ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ   ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠰᠦ ᠴᠧᠩ ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠃   ᠸᠠᠩ  ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠂   ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠣᠲᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠶ ᠶᠤᠮ᠃


    :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173