ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-02-28 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠯᠢᠩ ᠹᠸᠩ  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ

ᠯᠢᠩ ᠹᠸᠩ  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠮᠢᠶᠣᠣ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠤ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠢᠩᠽᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ    ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠦᠩ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠣᠨ ( 1102 ᠣᠨ )  ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠦᠩ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ( 1143 ᠣᠨ )  ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠠᠴᠠ 900 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1980 ᠣᠨ ᠳᠤ 《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ 》  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠢᠩ ᠹᠸᠩ  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ᠃

ᠯᠢᠩ ᠹᠧᠩ  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ   7 ᠠᠭᠤᠶ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠶ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠠᠭᠤᠶ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ  ᠃ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  1000 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠭᠦᠩᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ   《 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠶ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠤᠰᠤ 《凸 》   ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 14.4 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 6.9 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂  ᠠᠴᠠ 3.8 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 2.8 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠷᠭᠡᠳᠴᠦ ᠂ 2 ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠪᠤᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠲᠡᠶ᠃ ᠠᠭᠤᠶ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ  ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠦ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠳ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠨᠢ 《 n 》 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠂  ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠵᠡᠭᠥᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠶ ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠯ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 2.7 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 20 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2.5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ   ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠶ凸  ᠥᠰᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠩᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠶ ᠂ ᠣᠲᠣ ᠨᠢᠭᠡ  ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ᠃  ᠨᠢᠭᠡ   ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠶ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ  ᠂ ᠠᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ    ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃


 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173