ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-04-02 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠎ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠣᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ
  ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ 

  ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ    ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ   ᠭᠠᠷᠴᠠᠶ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠢᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ  ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ 11 ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠠᠴᠠ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠯᠡ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ 20  ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ 366   ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 140  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ 3 《     》 ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠣᠯ    ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠤ   ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢ   ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 1.5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ 7 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ   ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠩᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷᠣᠶ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠴᠢᠲᠠᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠲᠣᠰ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠣᠨ ( 1138 ᠣᠨ )  ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂    ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ  ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ   ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 700 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173