ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-04-09 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: 《     1991—2010  》
ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ    ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ

 

ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ   ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠢ᠃

 ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠂ 1913 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ( ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ ) ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃   ᠪᠠᠭ᠎ᠠ   ᠂   ᠠᠯᠤᠰ  ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠦ   ᠂    ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠫᠤᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠵᠤ ᠂   ᠵᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ 10 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ  ᠮᠠᠯ ᠃

1945 ᠣᠨ ᠤ 8  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ 1946 ᠣᠨ ᠤ 3  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂   ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

1946 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ   ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ   ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ    ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ   ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨᠪᠤᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠭᠦᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨᠪᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1947 ᠣᠨ ᠤ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠮᠦᠭᠳᠡᠨᠪᠦᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠪᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠶ᠃   ᠲᠠᠶ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ   ᠣᠴᠢᠵᠤ 《 ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠶ ᠬᠢᠬᠦ 》 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ    ᠃

1948 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12  ᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠣᠶᠢᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 180 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠦᠭᠭᠦᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ     ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂    ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠸᠠᠳᠧ ᠳᠦ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠺᠠᠩ ᠪᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ   ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠲᠠᠮᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠂     ᠳᠤ ᠃ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨᠪᠦᠦ    ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠵᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ 《 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ   》ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠣᠬᠢᠪᠠ 

1948 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠋ ᠤ  ᠤᠷᠤᠢ ᠂ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠥᠪᠴᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ    ᠶᠢ ᠺᠠᠩ ᠪᠦᠦ ᠶᠢᠨ   ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠪᠢ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠪᠠ ᠂   ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠦ ᠡᠮᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ  35 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 《 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠯᠢᠦ   ᠯᠠᠨ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃

 

 

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173