ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-04-18 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ

ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ  ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠴᠢ  ᠱᠠᠨ   ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1322 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 36.62 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠭᠥᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠥᠯᠳᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 200 ᠡᠳᠦᠷ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ 8  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠡ ᠶᠠᠨ  ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂    ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠳᠤ   ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠭᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ   ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠂   ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠤᠨ  ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠷ   ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠶᠢᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠮ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠶ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ    ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ   ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ  ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 714.9 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 54537 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠶᠢᠨ 1 / 3  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173