ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-10-26 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:         
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

 

ᠬᠦᠷᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠸᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠸᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠣᠸᠯ ᠨᠢ ᠭᠣᠭᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠣᠸᠯ ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠣᠸᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠸᠯ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 7880 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠣᠭᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ

ᠭᠣᠭᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠯᠢ ᠽᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1448 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠶ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠬᠦᠷᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠴᠡ ᠨᠢ 1018 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1/400 ~ 1/900 ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 3~10 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 223.7 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 5145.4 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠷᠵᠢᠴᠡ ᠨᠢ ᠯᠢᠲ᠋ᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 1 ᠭᠷᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠾᠯᠣᠷᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ  ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠰᠥᠯᠲᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1300 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠦ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠰᠤ  ᠲᠠᠶ ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠴᠦᠮ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠣᠪᠣᠴᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶ ᠨᠢ  ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠦᠮ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠣᠪᠣᠴᠠᠭ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 2~3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1/300~1/500 ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 2~5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 1239.46 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠨᠥᠬᠥᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠭᠢᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃


 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173