ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-11-07 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠤᠯᠠᠭᠠᠶ  ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ

 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠶ ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠸᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 32877 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠥᠬᠥ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠶᠢᠨ 16.46% ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠶ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ  ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠤᠯᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠲᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 170 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ︔ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠯᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 840 ~ 950 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠸᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 839.7 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ

ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠂ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠪᠣᠯ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠭᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠨᠵᠤ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ 40 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 850 ~ 1000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠨ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173