ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-05-20 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠠᠯᠭ᠍ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ
ᠳ᠋ᠠᠷᠪᠢᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ

 

ᠳ᠋ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠤᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠲᠤᠷ ᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠮᠵᠤᠰ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1500 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ 15ᠻᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ 5 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ 2 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 10 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳ᠋ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ  ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

〈〈ᠳ᠋ᠠᠷᠪᠢᠨ〉〉ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠢᠶᠡᠷ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠤᠷᠭᠢᠯ ᠰᠥᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠷ ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠨᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠢ ᠲᠠᠢᠭ᠍ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ 〈〈ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ〉〉 ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠳ᠋ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠢᠯ ᠭᠤᠤᠯ᠋᠂ ᠠᠮᠵᠤᠰ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠬᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠥᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠠᠷᠪᠠᠢᠨ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢᠨ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠴᠦ ᠵᠠᠮᠠᠭ ᠪᠥᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠍ ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠱᠤᠩᠪᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠬᠠᠯᠢᠨ   ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠤᠢ ᠪᠥᠷᠬᠦᠵᠦ᠂  ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂        ᠂ ᠴᠠᠷᠠᠰᠤ᠂    ᠂ ᠱᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦ᠂ ᠦᠷᠢᠯ ᠮᠤᠢᠯ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠲᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳ ᠪᠠᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨᠤ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠠᠨ. ᠠ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ. ᠠ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ   ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮ ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ. ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ   ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ  ᠂ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠯᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠤᠢᠷ᠂ ᠨᠤᠭᠲᠤᠷᠤᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠳ   ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173