ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-05-13 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        


 

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠶ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠥᠷᠥᠴᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠣ ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠡ  ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ᠂ ᠠᠭᠠᠷ  ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠶᠴᠡᠳ᠂ ᠢᠶᠣᠨᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠳᠬᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 6︱9  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 14℃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠣᠷᠳᠣ 504.7 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ 70 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ   ᠡᠪᠡᠰᠦᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 48 ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠶ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠬᠦᠶᠲᠡᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠷᠠᠳᠣᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ  ᠨᠢ ᠬᠦᠶᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂  ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ 4 ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠬᠦ᠋ᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠲ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠷᠠᠳᠣᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 48 ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠣᠸᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 1.5℃᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ 48.5℃᠂  ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 47℃ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ    ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ  ᠷᠠᠳᠣᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠂   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂  ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ᠂  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠳᠦᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠡᠮ ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠴᠥᠮ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ 48 ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠦ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ   ᠵᠠᠶᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠦ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠨᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠰᠦ ᠭᠣᠶᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠢ   ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠂ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ     ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173