ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-04-15 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
   ᠠᠭᠤᠯᠠ

 

  ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠢᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠ ᠯᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠢ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠢᠨᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠ ᠯᠦᠩ ᠱᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ 58  ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ 205.5  ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠃ ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠣᠶ    ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ         ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ    ᠃   ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ    ᠂   ᠂   ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯ ᠳᠤ  ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠵᠢᠭᠢᠷ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠨ  ᠂  ᠣᠷᠣᠶ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠦ  ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠣ 《    》   ᠃

  ᠨᠢ        ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ   ᠣᠷᠭᠢᠯ           ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠢᠭᠡᠨ  ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ      ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ  ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ   ᠃  ᠬᠥᠮᠦᠨ    ᠤᠯᠠᠨ   ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠮᠦᠶ᠃  ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠦᠬᠡ    ᠰᠠᠯᠬᠢ  ᠪᠤᠭᠤ ᠤᠷᠤᠮᠲᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ   ᠃  ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ  ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠤ ᠂  ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠷᠲᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠭᠠᠷᠲᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ  ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠰᠤ  ᠨᠢ    ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

   10 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ   ᠠᠩᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂  ᠠᠩᠭᠠᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 10 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ  1 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠥᠷᠬᠥ ᠥᠬᠡᠶ ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ     《  ᠲᠩᠷᠢ》  ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ᠂  《  ᠪᠤᠯᠠᠭ 》  ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ   ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ  ᠃

ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ  ᠢᠷᠡᠵᠦ

ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ   ᠬᠠᠳᠠᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 

  ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ  ᠪᠤᠭᠤ 

ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢ   ᠴᠡᠴᠡᠭ  

   

 

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173