ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-03-25 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
  

 

   ᠨᠢ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂   ᠳᠦ   ᠤᠤᠯ ᠤᠨ   ᠋ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯ ᠯᠦᠩ ᠲᠤᠤ ᠭᠣᠣᠯ᠂  ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠋ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠨᠥᠬᠥᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ  9900 ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂  ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ  ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ  6000 ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  138.70 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ   ᠃ ᠤᠰᠤᠨ   ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠰᠠᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠰᠤᠨ  ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ  ᠃  ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠶ  ᠪᠠ   ᠂ ᠦᠶᠡᠷ  ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠩ    ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ  ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

 ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 12 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠥ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠂ ᠵᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ     ᠂  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠃    ᠭᠠᠵᠠᠷ    ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ    ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ  ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠬᠥᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ  ᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠪᠢᠯᠳᠡᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 200 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ    ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠂    ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ  ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠨ ᠂    ᠤᠰᠤᠨ   ᠂   ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ     ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ 500 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠷᠠᠯ  ᠃ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ  ᠃ ᠡᠨᠳᠡ   ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠶ ᠂ ᠭᠠᠷ   ᠃  ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠳᠡ        《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ  ᠂    ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠲᠢᠩᠰᠡ ᠶᠢ  》   ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃


 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173