ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-05-06 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:         
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ

 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠥᠨ᠂ ᠮᠥᠬᠥᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 5—6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 6—8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ 170 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ᠂ 15 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ᠂ 2 ~ 3 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ 10 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠦ᠍ ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠸᠷ᠎ᠠ   ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ  《 ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠣᠷᠬᠣᠳᠠᠶ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠥᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠪᠥᠷᠢ ᠡᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ 《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 》 ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠮᠥᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ  ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠯᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ  ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠥᠯᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠠᠯᠠᠱᠠ᠂ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠯ ᠳᠦ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ  ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂  ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠪᠣᠷᠣ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ  ᠳᠠᠷᠤᠶ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ        ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠮᠢᠬᠠᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠂    ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ  ᠮᠢᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠣᠭᠠᠶ ᠮᠡᠲᠦ  ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠤᠯᠢᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ  ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠮᠢᠬᠠᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠬ᠃

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠋ ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠥᠨᠴᠦ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ  ᠦᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ    ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠣᠭᠲᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠶ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠨᠢ   ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173