ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-05-27 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠳ᠋ᠠ ᠯᠸ ᠯᠢᠨ ᠰᠧ ᠬᠡᠶᠢᠳ

 

ᠳ᠋ᠠ ᠯᠸ ᠯᠢᠨ ᠰᠧ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ᠂ 1993 ᠣᠨ ᠤ 7   ᠶᠢᠨ 1 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 1997 ᠣᠨ ᠤ 7  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ               ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠢ  ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 27000 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 3100 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ   ᠯᠸ ᠯᠢᠨ ᠰᠧ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ  ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠯᠸ ᠯᠢᠨ ᠰᠧ ᠬᠡᠶᠢᠳ       ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠩᠷᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩ ᠪᠦᠦ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠂ ᠬᠣᠮᠰᠢᠮ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠂   ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠲᠢᠩᠰᠡ ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠸᠴᠢᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂  ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ᠂   ᠰᠦᠮ᠎ᠡ᠂  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠂   ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠃

ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ    ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ        ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠶ  ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤᠨᠢ 180 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ   ( ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ) ᠲᠠᠶ᠂  ‍ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ 100 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠲᠠᠶ᠂  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ 130 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠶ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠶ  ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ   ᠯᠣᠣ  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢ    ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ   ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ  ; ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠠᠷᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ  ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ  ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ   ‍ᠳ᠋ᠠ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩ ᠪᠦᠦ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ  ᠢ ᠨᠣᠮ   ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ  ᠢ ᠸᠠᠴᠢᠷ   ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ  ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠲᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ    ᠳᠤ 56 ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠲᠠᠶ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠂   ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ   ᠬᠠᠰ  ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ 16 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ 《ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ》 ᠲᠡᠶ  300 ᠯᠠᠮᠠ   ᠨᠣᠮ   ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠨᠣᠮ   ᠨᠢ 729 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠃

ᠳᠤᠭᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠷᠣᠶ  ᠭᠦᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ    ‍ᠳ᠋ᠠ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠩ ᠪᠦᠦ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ 101.25 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ  ᠲᠩᠷᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠰᠢ  ᠲᠠᠶ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠩᠷᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠂ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠩᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ  ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ 8 ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠲᠠᠶ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ  ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠩᠺᠠ    ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ   ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ  ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173