ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-01-28 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        


 

 ᠪᠣᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠥᠯ ᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠠᠩ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ   ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ  ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠯ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠶ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠯ ᠮᠥᠬᠥᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ 》 ᠪᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ 《ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠠᠯᠤᠷ ᠥᠲᠡᠭᠡ 》 ᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠣᠨᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠶ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠥᠬᠥᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠶ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ  ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ(ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ) ᠳᠦ  ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃

 ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ᠂  ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠂ 21 ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ 4.4 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠯᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 40~80 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ  ᠃ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂  ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠤᠶ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠭᠥᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠨᠢ  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠴᠠ  ᠦᠰᠦ ᠲᠡᠶ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠲᠠᠰᠤ ᠨᠢ  ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠦᠰᠦ      ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠃ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 5—6  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 7—9  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ 4 ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠮᠡᠵᠦ ᠂  ᠬᠣᠩᠭᠣᠷᠴᠠᠭᠲᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ 4 ᠠᠩᠭᠠᠷᠬᠠᠶ  ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂  ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠬᠠᠶ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173