ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-02-11 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
 ᠠᠭᠤᠯᠠ

 

 ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠦ ᠱᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ 100 ᠺᠢᠯᠤᠮᠸ᠋ᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠦ ᠱᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 25 ᠺᠢᠯᠤᠮᠸ᠋ᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ    ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ  ᠂   ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂  ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢ 20 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1392.1 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ   ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ   ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ   ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯ  ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠦ  ᠰᠡᠬᠦᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠣᠭᠣᠰ    ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠯᠢᠩ  ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠳᠦᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ 1000 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ   ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ       ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠶᠢᠨ    ᠃ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠲᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ   ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ   ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠵᠤ     ᠪᠠᠰᠠ ᠸᠸ  ᠯᠢᠩ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠵᠢᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠠᠭᠤᠶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠮᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠤ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ  ᠂ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠶ ᠨᠢ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ ᠳᠣᠩᠭᠣᠳᠴᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ    ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ    ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠂  ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠮᠠᠨᠠᠨ   ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠬᠠᠶᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠶ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ   ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173