ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-03-18 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ

 

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠾᠧ ᠯᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠣᠶ ᠰᠢᠭᠤᠶ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠥᠯ ᠳᠦ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰ ᠰᠢᠭᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ  ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠮᠥᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃  ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 2000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶ ᠪᠠ ᠴᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠶ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠ᠂     ᠵᠡᠷᠭᠡ    ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠮᠣ ᠂ 96 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠥᠳᠥ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠦᠰᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠣᠸᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠬᠥᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠨᠢ 24 ᠮᠤᠷᠤᠶ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠣᠷᠣ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠥᠳᠥ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠵᠡᠶ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠥᠳᠥ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠶ ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠰᠳᠠᠭ  ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 10~30 ᠎ᠪᠠᠷ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠂  ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠶ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠂ ᠬᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤ  ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠡᠮᠡᠶ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ  ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ  ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠳᠡᠰᠢ   ᠬᠦᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠭᠴᠤ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠥᠬᠡᠶ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠰᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠲᠦ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠣᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠷᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ   ᠪᠠ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ   ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠢᠰᠴᠦ  ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠶ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠣᠸᠭᠤᠷ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠣᠶ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ  ᠰᠢᠷᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173