ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-04-08 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
    

 

   ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠣᠤᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠧᠩ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠯᠢᠶᠣᠤᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠸᠸ ᠪᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ 72 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠶ᠂ 40 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ    ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃    ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠣᠪᠣ ᠂ 《 ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ 》 ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ 10 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ  ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ —    ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠢ    ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠶ᠃

   ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠢ 1958 ᠣᠨ ᠤ 4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ 1959 ᠣᠨ ᠤ 3  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ    ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ  ᠵᠢᠯ  ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ 213.00 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠦᠶᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ 210.38 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ    211 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ 206 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ  1.56 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠶᠡᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ  0.894 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠭᠯᠢ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ  0.835 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠦᠬᠦᠮᠡᠯ ᠴᠥᠭᠥᠷᠥᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ  0.02 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠶ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠶ ᠃ ᠭᠣᠣᠯ  ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 6420 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂  ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠴᠡ ᠨᠢ 213.43 ~ 215.78 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠮᠤ ᠲᠠᠯᠠᠩ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 11.21 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 7 ~ 30 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂  ᠨᠠᠩᠭᠢ  ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 1300 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂   ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠴᠡ ᠨᠢ 213.5 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 3 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ 2 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠳᠡᠳ᠋   ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 4800 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠰᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠶ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠠᠶ  ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠳᠠ 19 ᠨᠤᠢᠭᠡ ᠲᠡᠶ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠤᠢᠭᠡᠠ ᠦ   ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 2 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 30.4 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 12.2 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 30 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠶ 48 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂  ᠦᠶᠡᠷ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ   ᠪᠦᠷᠢ 200 ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173