ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-06-10 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ

 

ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠾᠧ ᠡᠯ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ    ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠳᠤ   ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠦᠭᠪᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ( 1680 ) ᠳᠤ ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ  ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠳᠠᠷᠢ  ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ  ᠲᠠᠶ ᠬᠠᠮᠲᠤ     ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ   ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ( 1692 ) ᠳᠤ ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠂      ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠧ ᠹᠠᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠡᠶ ᠃

ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠲᠤ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ( 1734 ) ᠳᠤ  ᠣᠷᠣᠶ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢ ᠰᠠᠮᠤᠸᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ     ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠣᠶ  ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠣᠨ ( 1736 ) ᠳᠤ  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ    ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ   ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠥᠩ  ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠩᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ   ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ( 1758 ) ᠳᠤ ᠂ ᠨᠣᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠢᠪᠴᠤᠤ  ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ( 1801 ) ᠳᠤ    ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠣᠶ ᠳᠤ ᠱᠸᠨᠢᠵᠠᠼᠠᠩ ‍ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ( 1888 ) ᠳᠤ    ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠠᠩ  ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ( 1898 ) ᠳᠤ  ‍ᠳᠢᠡᠭᠺᠤᠽᠠᠡᠭ ‍ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ  ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ 1000 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ 1947 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠪᠠ ᠨᠣᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠨᠢᠪᠠ ᠃ 1976 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋ ᠰᠧ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173