ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-06-17 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ

 

ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠠᠰᠤ   ᠂   ᠠᠩᠬ᠎ᠠ   ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠣᠳᠠ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ  ᠨᠢ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃

ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠧᠩᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ  ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ 60 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ 50 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠣᠸᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠥᠯ   ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠶ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ  ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦ ᠲᠡᠶ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ  ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠶ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠂ ᠪᠣᠷᠲᠣᠭᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷᠴᠠᠭᠲᠤ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦ  ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ      ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠪᠥᠰᠥ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ  ᠰᠢᠭᠡᠯᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠵᠤ  ᠴᠡᠷ ᠢ    ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173