ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-06-24 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
 

 

ᠭᠠᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠠᠩᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠶᠯ ᠦᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ     ᠭᠠᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃  ᠪᠣᠯ   ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠰᠤ  ᠲᠠᠶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠡᠯᠡᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠶ ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠶ ᠂ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠂    ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

  ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷᠤᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠣᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣ  ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 10 ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 1~3 ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠦᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ   ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡᠶ ᠂ ᠣᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠩᠭᠠᠷᠬᠠᠶ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ  ᠲᠠᠶ ᠲᠥᠰᠲᠡᠶ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠶ ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠤᠨ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠃

  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ  ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 《 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠮᠢᠰ   ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠶ ᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠂ ᠪᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ    ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ  ᠵᠢᠩᠨᠡᠬᠦ ᠂  ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠂ ᠮᠢᠨᠲᠤᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠩ ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠶ᠋ᠢᠦ ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠ ᠼᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠬᠠᠶ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠮ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠴᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂  ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠬᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173