ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2022-05-30 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:        
ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠦᠷ᠎ᠡ

 

ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ  ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ  ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠫᠠᠯᠠᠩᠲᠠᠢ ᠸᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂   ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂   ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ   ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠨ ᠂          ᠲᠠᠩ  ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠲᠠᠩ  ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠪᠦᠷ᠎ᠡ᠂  ᠳᠡᠪᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠳᠦᠩᠰᠡᠨ ᠯᠣᠩᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠ    ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ 21.5 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 31.8 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠢᠷᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠢ 9 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ    ᠃ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠬᠣᠣᠰ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠬᠥᠯ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠡᠶ ᠂ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠵᠦ ᠂  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ    ᠂ ᠯᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠬᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ  ᠲᠠᠶ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ     ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠰᠤ  ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠭᠠᠶᠢᠮᠠᠯ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ   ᠵᠢᠭᠦᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠥᠷᠭᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ  ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠳᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂   ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠮᠥᠴᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠵᠦ ᠂   ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ  ᠂ ᠭᠦᠢᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ  ᠲᠡᠶ ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠦ  ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ   ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠮᠠᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠦᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ  ᠂ ᠲᠡᠸᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠣᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠲᠡᠸᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠵᠦᠶᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173