ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-01-20 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:      
ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ   ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ  ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ

 

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ  ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ    ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ    ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠨᠢ ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ   ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠥᠭᠥ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠣ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 18.9 ᠮᠥ  ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ   ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 1600 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ   ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ 4500 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ 848 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠮᠥᠩᠭᠥ   ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠶᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠂ ᠬᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ  2300 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ   ᠂ 200 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ   ᠃

  ᠣᠷᠳᠣᠨ   ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠪᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃   ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠂ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠨᠢ  ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠦᠨ 1938 ᠣᠨ ᠤ 5   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ    ᠳ᠋ᠸ᠂ ᠫᠸᠩ ᠳ᠋ᠸ ᠬᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠾᠧ  ᠯᠦᠩ᠂ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠺᠸ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠢᠩ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  《ᠫᠢᠩ ᠰᠦᠢ ᠵᠠᠮ ᠎  ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ    ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ  ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠶ 》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ  ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ   ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ    ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ  ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ 《 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ  ᠳᠠᠶᠢᠨ 》   ᠂   ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠯᠴᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ    ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 50 ᠭᠠᠷᠤᠶ  ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠡᠳ᠋ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠯᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ 《 ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ 》   ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ  ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ   ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠰᠦᠭ  ᠢ    ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ  ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ  ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠎  ᠂   ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ   ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ     ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠯᠢ ᠵᠢᠩ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠂ ᠶᠣᠣ ᠵᠧ ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠾᠧᠦ ᠂ ᠶᠠᠩ ᡁᠢ ᠯᠢᠨ ᠂ ᠬᠤᠤ  ᠱᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠃   ᠦᠴᠤᠸᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ     ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ   ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠥᠬᠢᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠂    ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠴᠢᠰᠤ  ᠤᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢ  ᠶᠠᠫᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ 《 ᠪᠥᠬᠥ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ   》   ᠂ ᠭᠣᠸᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ  ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ   ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ 《 ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ  ᠰᠢᠶᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ   》  ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ  ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠶ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ   ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ      ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠥᠬᠢᠳ ᠲᠡᠶ   ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ     ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ      ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨᠲᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠨᠢ 《 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ  ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 》 ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ    ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ  ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠰᠥᠨᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠶ ᠃   ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ        ᠠᠭᠤᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ           ᠃

  ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ   ᠶᠢᠨ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ   ᠺᠢᠨᠣ᠋  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠨ ᠶᠦᠨ ᠹᠸᠩ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃       ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ  ᠨᠢ        ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ   ᠂    ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠠᠮᠢᠳᠤ  ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ   ᠃

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173