ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2023-07-28 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ

       ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ           

ᠪᠣᠭᠤ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠳᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ 12 ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ᠂ ᠳᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠩᠵᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠢ ᠠᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠴᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠠᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃          

ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ    ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ 12 ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠵᠣ᠂  ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠡᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠢ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠵᠣ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠬᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠣ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠨᠡᠬᠦᠬᠦ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ᠃          

ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ    ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠴᠢ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠ ᠡ ᠠ ᠡ ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠡ ᠠ ᠡ ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ 3 ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠭᠤᠯᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠣᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ 12 ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠬᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠠ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃          

ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠷ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠣ ᠨᠡᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠱᠦᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠱᠦᠭᠦᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠵᠢᠷᠬᠢᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠶᠢᠨᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ᠄ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ    ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠡ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃         

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173