ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2024-02-23 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠣ ᠰᠣᠶᠣᠯ
ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ

 

ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠡᠳᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠬᠦᠢᠴᠠᠭᠡᠳᠤᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠡᠭ᠃

ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠮᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠤᠮ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠮ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠬᠦᠵᠤᠬᠦᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠤᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠮ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠮᠤᠯᠴᠤᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠬᠦᠵᠤᠬᠦᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠰᠬᠢᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠯᠡᠭᠰᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠴᠤᠯᠨ ᠬᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠦᠤ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠵᠦᠢᠷᠯᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠤᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠶᠠᠩᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠰᠤᠤᠠᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠲᠤᠷᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠸ᠋ᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠰᠤᠤᠠᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠲᠦᠭᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠨᠤᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠠᠠᠰᠢᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠨᠤᠷᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠭᠦᠮᠪᠦᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠷᠳᠡᠭ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠱᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠶᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠤᠠᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ ᠂ ᠤᠳᠤᠠᠭᠡᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠰᠦ᠋ᠷᠤᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠢᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠲᠠᠷᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠦᠨᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠱᠦᠪᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠠᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠬᠦᠵᠤᠬᠦᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠰᠤᠯᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠦᠤ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠦᠵᠢᠩᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠯᠴᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠤᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢᠳᠤ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠦᠬᠦᠨ ᠲᠬᠠᠯᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠢ ᠴᠢᠬᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠰᠬᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠡᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠡᠭᠰᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠴᠠᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠯᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠡᠨᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠴᠠᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠩᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠶᠤᠳᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠰᠬᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠤᠪᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠦᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠤᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠠᠠᠰᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠤᠳᠤᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠲᠠᠰᠢᠬᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠦᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠠᠵᠢᠤᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠳᠡᠭ ᠨᠤᠤᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠠᠩᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠤᠠᠠᠳᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠬᠦᠯ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠳᠤᠩ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠤᠯᠨ ᠬᠤᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠭᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠤᠯᠨ ᠬᠤᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠨᠵᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠡ ᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠨᠠᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯᠪᠢᠡᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠨᠤᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠭᠡᠯᠠᠮᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠪᠠᠤᠡᠴᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠦᠤᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠤᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠵᠬᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠤᠩᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠸ᠋ᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠡᠵᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠦᠢᠷᠯᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠭ᠍ᠵᠢᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠳᠢᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠠᠠᠱᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠲᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠨᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ︔ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠦᠢᠷᠯᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠽᠠᠠᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠲᠤᠯᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

 

 


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173