ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠭ:2018-01-10 ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ : ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ:
       ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭ        

            ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠤᠷᠣᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠦᠨ ᠤᠷᠳ᠋ᠣᠨ  ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠢᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠡᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ  ᠢᠢᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ  ᠢᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ                                                      ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ            

                                       ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭ                 ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ          ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠣᠨᠵᠢᠪᠣᠷᠢ                                        ᠪᠣᠶᠣ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ             ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ  ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ          

                                                           ᠂  ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ  ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠷ   ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠦ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠂                  ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ  ᠢᠢᠨ                              ᠱᠠᠭᠠᠷᠳ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠢᠢ ᠦᠨᠳ᠋ᠣᠰᠦᠯᠡᠨ                 ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ  ᠢᠢᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ  ᠢᠢᠨ          

   ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠣᠨ  ᠢᠢᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳ᠋ᠠᠬᠣ  ᠢᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠬᠣ  ᠢᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠳ᠋ᠠ ᠂  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 2017 ᠤᠨ  ᠤ 9 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠴᠠ                          2023   8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠢᠨ 31 ᠤ ᠡᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ  ᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ  ᠢᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠣ ᠂  ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ  ᠢᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ  ᠢᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠤᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠃


   :                    
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173